Voor een efficiënt installatiebeheersysteem in 4 stappen worden allereerst het doel en de wensen van de opdrachtgever (eigenaar/beheerder) door ons vastgesteld. Het is belangrijk, dat dit vooraf helder is. Ons flexibele beheersysteem laat echter altijd ruimte om gaandeweg niet voorziene doelstellingen mee te nemen, een stapje terug te doen of juist een grote stap vooruit te zetten. Wat is 4 stappen installatiebeheer?

1: verzamel/ en inventarisatiefase
inventarisatie

De eerste stap betreft -naast doel en wensen- het/de gebouw(en) zelf. We verzamelen gebouwinformatie en zetten een informatiebeheersysteem op. Vraagstelling en doel zijn bepalend voor de opzet van dit systeem. Bij deze stap knippen we als het ware het hele gebouw in stukken, beschrijven bouwdelen op een gestructureerde begrijpelijke manier en voeren deze in ons -in eigen beheer ontwikkelde-  CORP-systeem in. Invoer in andere informatiebeheersystemen kan echter ook.

2: conditiemeting
onderzoek

Dit is aan te bevelen tussenstap tussen de inventarisatie- en de meerjarenonderhoudplanfase. We brengen daarbij de actuele onderhoudtoestand in kaart. De conditie van ieder gebouwdeel bepalen we in de vorm van een getal. Een (genormeerde) totaalscore geeft zo een “rapportcijfer” voor het gehele gebouw. Voor het toekennen van dit rapportcijfer gebruiken we doordachte meetprocessen. De NEN 2767 bijvoorbeeld beschrijft een genormeerde methode voor conditiemeting, waardoor scorevergelijk tussen gebouwen mogelijk wordt. Andere methodes van conditiemeting zijn ook mogelijk.

3: meerjarenonderhoudplan
MJOP

Bij deze stap komen de gegevens van inventarisatie en eventueel de conditiemeting samen. Resultaat is een overzicht van alle onderhoudactiviteiten aan de installatiedelen op een tijdlijn. Dit jaarplanoverzicht loopt van korte t/m lange termijn. Optioneel kan dit met kostenramingen en besteksomschrijvingen worden uitgebreid. Zo geeft een meerjarenplan ook een gedetailleerd inzicht in de kosten, zowel visueel als getalsmatig.

4: start dynamische instandhouding
dynamisch onderhoud - cyclus

Nu alle ingredienten aanwezig zijn brengen we het “instandhoudingswiel aan het rollen”. Door periodieke bijstelling van het meerjaren-onderhoudsplan (incl. conditiemeting) af te wisselen met jaarlijkse updates ontstaat in een zogenaamde “rolling forcast” actueel inzicht in zowel planning als uitvoeringsbudget. Het meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) bevat zo de meest up-to-date informatie van de accommodatie. Een uitstekende basis voor zowel tactisch-operationele als strategische beslissingen.
Ideaal gezien bestaat een cyclus dynamische instandhouding (3 jaar) uit één MJOP(-herziening), gevolgd door 2 jaren MJP-updates.

Add-ons: uitbreidingen bijv. energieprestatie en veiligheid in beeld
Add-ons

Installatie instandhouding staat in onze zienswijze nooit los van energieverbruik. Wanneer een goed beeld van de feitelijke energieprestatie ten opzichte van de besteksvereisten bestaat, kan deze parameter bij de inrichting van het meerjarenonderhoudplan mee. Dit leidt tot  verduurzaming van het meerjarenonderhoudsplan (DMOP) en  afname van de exploitatiekosten. Door aanvullend het aspect voldoen aan wet en regelgeving te integreren nemen de voordelen verder toe.
De volgende uitbreidingen zijn standaard beschikbaar:

 • Installatie Performance Scan (IPS):  objectieve vaststelling van de installatie energieprestatie.
 • Energie Prestatie Advies (EPA-U): Het EPA-U label vormt een genormeerde methode om de energieprestatie van een (utiliteits)gebouw te bepalen. Het leidt tot het energielabel van het gebouw. Zeker uitgevoerd als maatwerkadvies vormt het een bijzonder waardevolle toevoeging op een MJOP.
 • Inzicht in Wet en Regelgeving (IWeR): een Quickscan Wet- en Regelgeving geeft inzicht in de wet– en regelgeving die op gebouw en installaties van toepassing is (in hoeverre wordt aan de gestelde eisen  voldaan, bijv. noodzaak, frequentie, wijze van inspectie, rapportage, opvolging).

Hier worden de uitkomsten van deze scans binnen de dynamische instandhoudingcyclus (het MJOP) meegenomen. Ze kunnen echter ook projectmatig worden opgevolgd.
Zicht op veiligheidsrisico`s ontstaat door een integrale veiligheid scan. Oog voor brandveiligheid, persoonlijke veiligheid, en veiligheid voor omgeving en milieu wordt hierin gecombineerd.

Voor- en nadelen van de vier-stappen-aanpak:
 • Opzet kan gefaseerd of in een samenhangend tijdsplan,
 • Speciaal ontwikkeld voor publieke zwembaden met hun specifieke, kapitaalsintensieve techniek,
 • Gedetailleerd, betrouwbaar en onderbouwd inzicht in activiteiten in de tijd, waardoor de planbaarheid verbetert,
 • De MJOP-herzieningsmomenten bieden natuurlijke aangrijpingspunten voor de herziening van bedrijfs- of onderhoudstrategie,
 • Kostenbeperking door clustering van werkzaamheden leiden tot vermindering van overlast voor gebruikers,
 • Het energieverbruik van diverse installatiecomponenten kan reden zijn om bepaalde installaties versneld (of juist nog niet) te vervangen,
 • Het niet uitvoeren van de conditiemetingfase leidt tot een algemeen beeld in plaats van een beeld dat rekening houd met actuele en specifieke omstandigheden voor dit gebouw,
 • Het invoerings- en instandhoudingsproces komt tamelijk nauwkeurig: het ontbreken van een goede begeleiding  en methodiek tijdens  de 4 stappen vermindert de mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering en kostenbesparing.

Zijn deze 4-stappen nog een te grote stap voor u? Gebruik dan onze quick-scans als opstap, dat kan ook . .

______________________________________________


Ook in 4 stappen thuis zijn? Stap 1= bel of mail!

Wilt u een offerteaanvraag doen, klik dan hier
______________________________________________