Efficiënt energie besparen is vooral een kwestie van overzicht en goede afstemming. Een kwestie van afstand nemen dus. Niet direct volle kracht vooruit. Zet eerst een stapje terug om er daarna drie vooruit te kunnen zetten. Wijs een energiemanager of energiecoördinator met verstand van onderhoud èn energie aan.

Efficient energie besparen begint zo: eerst een stapje terug!

De noodzaak om  te gaan besparen op kosten voor energie is langzaamaan geen discussiepunt meer. Waar dit onderwerp lang nog een idiëele bijsmaak had is het tegenwoordig harde bedrijfsnoodzaak. Maar spring er niet zomaar in, eerst een stapje terug. Niet alleen vanwege de directe kosten leveren activiteiten op het gebied van energiebesparing geld op.  De eisen welke aan het maatschappelijke gehalte van het bedrijfs-doen-en-laten (MVO) worden gesteld omvatten uitdrukkelijk ook deze ecologische component. Hoe combineer je die doelstelling met een business-case?

Energiebesparing als onlosmakelijk deel van zakelijke activiteiten beschouwen kan geld opleveren,  bijdragen aan een betere concurrentiepositie en een betere bedrijfsimago. Interessant, maar hoe pak je dat aan?

Zet eerst een stapje terug: de vraag is vaak hoe je met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk “rendement” maakt. In kosten: hoe bespaar je zo veel mogelijk energiekosten met een beperkte investering? Zo’n korte-termijn-aanpak levert echter vaak gemiste kansen op, nog los van -soms- tegenvallende resultaten door hoog gespannen verwachtingen of onjuiste aannames.

Zolang “energie” niet als een allesbepalend aspect van een bedrijfsvoering wordt gezien worden kansen gemist. Ons devies is daarom: ” zet eerst een stapje terug – neem afstand – maak het breder“.
Vraag is hoe breed dan?

Trias Energetica

Allereerst is er de Trias Energetica, die een bepaalde volgorde van te nemen maatregelen leidend stelt:

eerst een stapje terug: de Trias Energetica

1e stap: beperk de energievraag!

1: Door je allereerst te concentreren op zaken als thermische isolatie en energiezuinige basisverlichting, zaken die het intrinsieke energieverbruik verlagen “verdien je” al heel snel aan het vermeden energieverbruik. Deze stap leidt tot een verlaagde CO2-footprint.
2: Wanneer de dan nog benodigde energie zoveel mogelijk duurzaam wordt opgewekt  maak je je exploitatiekosten minder afhankelijk van de grillen van de olieprijs. Gebruik daarbij eerst restwarmtestromen (icm. een warmtepomp op duurzaam opgewekte elektriciteit).
Maatregelen in deze categorie zijn in beginsel CO2-footprint-neutraal.
3: Vaak is het niet mogelijk om alle energie duurzaam op te wekken. De zon schijnt niet altijd en de wind waait soms meer en soms minder. Vooralsnog is het haast onvermijdelijk om voor dàt deel van je energiebehoefte naar een fossiele energiebron te grijpen. Gas vormt daarbij de minst vervuilende en CO2-producerende energiedrager. Energieopwekking in deze stap leidt tot een verhoging van de CO2-footprint.

Realisatie in combinatie met noodzakelijk onderhoud

Volgens de korte-termijn-besparingsaanpak dient iedere energiebesparingsmaatregel op korte termijn, bijv. 2 jaar, “z’n eigen broek op kunnen houden”. Voor sommige bedrijven legt de overheid zelfs een verplichting op wanneer dit binnen 5 jaar is. “Gemakkelijke business-case” zou je nu kunnen denken. Maar wat als je ook hier nu weer eens afstand neemt?

eerst een stapje terug: een meerjarenplan

planningsinzicht ontstaat mede vanuit het meerjarenonderhoudsplan

Investeringen in energiebesparende maatregelen hebben vaak met het gebouw en de bestaande installaties te maken en raken zo de bestaande onderhoudsbudgetten.
Meerjarenonderhoudsplannen geven inzicht in tijdstip, noodzaak en de te verwachten kosten. Door deze investeringsmomenten slim te combineren met gewenste energiebesparingsmaatregelen ontstaat vaak een win-win-situatie: het ene budget helpt het andere waardoor meer mogelijk is.
Niet zelden gaan gecombineerde maatregelen gepaard met afgeleide besparingen bijvoorbeeld tgv. minder vervolgonderhoud, een hoger comfort voor de gebruiker of een hogere productiviteit. Dit laatste is eigenlijk een vereiste bij de afwegingen: bezuinigingen die tot comfortverlies leiden doen afbreuk aan de acceptatie. Vergeet niet het effect dat dit soort ingrepen heeft op uw personeel. Medewerkers werken graag voor een werkgever die energie-, omgevings- èn comfortbewust bezig is.

Trias Energetica Servo

De TRIAS ENERGETICA SERVO – combineert effectieve energiebesparing met efficient onderhoud en comfort

Bovenstaande aanpak als blauwdruk voor energiebesparing, dat kan met recht ambitieus genoemd worden. Voor het bereiken van resultaat dient het hiertoe benodigde “reorganisatieproces” op het hoogste operationele niveau te worden verankerd (directie). Zo’n aanpak is geen taak die je er “even bijdoet”. De rol dient door een persoon met voldoende kennis, bevoegd- en verantwoordelijkheden te worden ingevuld. Desgewenst kan dat in de vorm van een energiecoördinator of -manager die rechtstreeks aan de directie rapporteert. Dat zo’n radicale aanpak tot kostenbesparing leidt staat dan buiten kijf!

Neem voor een verkenning of concrete invulling van zo’n rol vrijblijvend contact met ons op.

(klik hier voor een ander voorbeeld van een interpretatie van de Trias Energetica)