Conditiemeting wordt steeds vaker gebruikt

In het gebouwonderhoud is conditiemeting inmiddels een veelvuldig gebruikt instrument voor de beoordeling van de onderhoudstoestand van zowel gebouw als installaties. Meestal ligt een visuele inspectie hieraan ten grondslag. Zo’n inspectie kan echter op vele manieren. Kenmerk van de NEN 2767 methode is  de sterk gestructureerde werkwijze die deze norm de inspecteur bij het meten van de conditie oplegt. Het gebruik van een standaard NEN gebrekenlijst met samenhangende parameters moet de objectiviteit van de beoordeling bevorderen. Voor een groot aantal veel voorkomende gebouwdelen gaat dat zeker op. Het is dan ook niet zo vreemd, dat de NEN-conditiemeting de afgelopen 10 jaar breed toepassing heeft gevonden.

Conditiemeting volgens NEN 2767 als scheidsrechter

NEN 2767 als scheidsrechter

ook bij prestatiecontracten draagt een strakke leiding bij aan een ‘prettige wedstrijd’

Steeds vaker volgt nieuwbouw tegenwoordig het Design-Built-Maintain-principe. Ontwerp bouw en onderhoud ligt dan bij een partij. Het maintaindeel van de gebruiksfase zit in een prestatiecontract. Overeenstemming tussen partijen over de interpretatie van de onderhoudstoestand is dan wezenlijk. Spanningsveld tussen de belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer is altijd aanwezig. De eerste wil gedegen, de tweede efficiënt (lees: niet meer dan “nodig”) onderhoud. Het is hier zaak om gedurende meerdere jaren objectief de onderhoudstoestand te kunnen meten. De NEN 2767 wordt daar steeds vaker voor ingezet. Door uitkomsten op gebouwdeelniveau te vergelijken met een vooraf contractueel vastgelegde grenswaarde zijn de beoordelingsspelregels van meet af aan duidelijk. Hoewel geen geheel nieuwe toepassing is die rol als scheidsrechter wel afwijkend. Immers wat in de sport geldt, geldt ook hier: voor een eerlijke wedstrijd dient de rol van de scheidsrechter namelijk onbesproken te zijn. Dat is precies wat de NEN 2767 als scheidsrechter kan betekenen.

Wat maakt een NEN-inspecteur een “Bondsinspecteur”?

NEN 2767 als scheidsrechter

gedeelte van een conditiemetingrapport met waardegewogen conditiescores (klik om te vergroten)

Het grote voordeel van een NEN-inspectie is de aggregatiemethode van meerdere of samengestelde gebreken. Door de scores te wegen naar omvang of waarde krijgen deze meer of minder gewicht. Het ene geringe gebrek beslaat bijvoorbeeld een omvangrijk of kostbaar deel van het gebouw en krijgt meer gewicht dan een ander, ernstiger gebrek met beperkte strekking. Zo ontstaan dus waardegewogen deelscores op -bijv.- hoofdstukniveau. Ook kan de  totaalscore van het totale object worden vergeleken met die van ander object. Kennis van de waarde van alle gebouwdelen is hierbij dus essentiëel. Een passend meerjarenonderhoudsplan kan daarbij helpen.

Kennis van de werking van deze meet- en bepalingsmethode en de uitwerking in praktijk is dus voor alle betrokken partijen van belang. Van de partij die echter “de wedstrijd leidt” mag dit in het bijzonder worden verwacht.  Voor een “prettige wedstrijd” willen we bij toepassing van de NEN 2767 om deze redenen dan ook een “Bondsinspecteur” als scheidsrechter aanbevelen

___________________________________________________________________________________
Op zoek naar een ‘bondsinspecteur’ en een prettige wedstrijd, bel of mail ons gerust!


foto boven: sportnieuws.nl

bronnen:
meer over de conditiemeting NEN 2767
conditiemeting – de norm