Werking Energie Prestatie Contracten kritisch bekeken

Het in Europees kader opgezet guarantEE project heeft onlangs een rapport uitgebracht. Dit guarantEE project stimuleert het gebruik van energieprestatiecontracten in de publieke en private sector in heel Europa. Het wordt gefinancierd door het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie en omvat 13 partners uit heel Europa. In het rapport wordt de huidige gang van zaken rondom Energy Performance Contracting kritisch tegen het licht gehouden. Het schetst een reeks beleidsaanbevelingen die volgens het partnerschap, indien geïmplementeerd, de EPC-markt in Europa aanzienlijk zouden helpen vergroten. Ze helpen daardoor mee onze klimaatdoelen efficiënter en sneller te bereiken.

Tool: kies een gebouw – klik hier en doe de EPC pre-check (duurt 5 minuten)

Het “Energy Performance Contracting Policy Recommendations Report” licht de EPC in de praktijk door en doet 3 aanbevelingen. Deze hebben als doel de EPC praktijk als aanjager van de verduurzaming van de gebouwde omgeving een vervolgimpuls te geven.

1: Verdrijf de mythen rondom EPC

De eerste aanbeveling richt zich op de communicatie van EPC die de mythen die er vaak mee verbonden zijn moet verdrijven. De meest voorkomende misvatting van EPC is dat deze alleen maar te overwegen zijn als externe financiering voor een project nodig is. Een andere misvatting is dat EPC alleen geschikt is voor grote projecten van meerdere miljoenen euro’s. Een derde is dat EPC-projecten aanzienlijk moeilijker en duurder zijn om uit te voeren dan ‘traditionele’ projecten. Het is natuurlijk mogelijk om EPC te gebruiken voor externe financiering van zeer grote -zowel in opzet als realisatie complexe- projecten. Echter tonen de resultaten van het guarantEE-project aan dat dit niet representatief is voor de huidige EPC-markt in heel Europa. Door de clustering (samenvoeging van gebouwen) kunnen ook kleinere faciliteiten mee worden opgenomen in EPC-projecten. De 35 proefprojecten van guarantEE laten zien dat deze misvattingen niet de huidige EPC-markt in Europa vertegenwoordigen.

2: Rol van EPC Project Facilitator officieel erkennen

Een tweede aanbeveling uit het guarantEE-project is dat er officiële erkenning moet komen voor de rol van de Project Facilitator. Dit kan vorm krijgen in de ontwikkeling van een opleiding voor Project Facilitators op landelijk niveau. Zodra de markt zich heeft ontwikkeld dient een certificerings- en kwaliteits-borgingsysteem te worden opgezet. Project Facilitators zijn de belangrijkste initiatiefnemers van EPC-projecten. Ze helpen klanten kritisch om hun gebrek aan vertrouwen in het EPC-model en in de energiedienstensector te overwinnen. Niet overal in Europa erkent en ondersteunt men de rol van de Project Facilitator. Dit speelt met name bij in ontwikkeling zijnde markten waar hun rol soms nog -vooral- wordt gezien als kostenpost, als een last voor het project. Het guarantEE-project toont echter aan dat de rol van de Project Facilitator cruciaal is voor de algehele ontwikkeling en het succes van de EPC-markt in Europa.

De meer volwassen EPC-markten erkennen deze rol als een belangrijk aspect van de EPC-markt inmiddels volledig. Dit geldt voor Oostenrijk, Duitsland, België, Tsjechië, Slowakije en Slovenië, landen die de rol van Project Facilitator op nationaal niveau erkennen. Genoemde landen kennen enkele van de meest ontwikkelde en actieve EPC-markten in Europa.

3: prestatiegaranties die meetbaar en verifieerbaar zijn verplichten

De derde aanbeveling stelt voor om meetbare en verifieerbare prestatiegaranties in alle energie-efficiëntieprojecten (publiek en privaat) verplicht te stellen . De aanbeveling omvat tevens de ontwikkeling van een bibliotheek van standaardcontracten voor energieprestaties en contractclausules op nationaal niveau. Uitdagingen zoals financiering, overheidsopdrachten, gebrek aan technische knowhow en te veel afgaan op het advies van leveranciers leiden vaak tot de implementatie van kleine projecten met één technologie. De bereikte energiebesparingen zijn dan volledig gebaseerd op de beloften van de fabrikanten en leveranciers. Dit komt doordat niemand (technisch of financieel) wordt gestimuleerd om de daadwerkelijke energieprestaties van deze projecten te meten. Zodra de prestaties van een maatregel/groep maatregelen echter worden gemeten en geverifieerd, bieden de resulterende energiekostenbesparingen een -toetsbare- cashflow.

Zoals het guarantEE-project heeft aangetoond kan men projecten daarbij ook groeperen of samengevoegen tot grotere projecten. De mogelijkheid tot aggregatie kan als effect hebben dat de markt voor energie-efficiëntie zich sneller ontwikkelt, waardoor het aantal geïmplementeerde maatregelen toeneemt en we sneller onze klimaatdoelen kunnen bereiken.

______________________________________________________________________

Op zoek naar meer kennis van de EPC praktijk?  bel of mail ons gerust!


foto: epccheck.eu

bron: rapport als pdf GuarantEE-Policy-Recommendations -Final PDF

Lees ons eerdere artikel: EPC facilitator over de vloer
… of het artikel: Prestatiecontract? Liever niet!
Maak kennis met onze prestatiecontract specialist (QBIS.nl register)