In tegenstelling tot het geluid dat je bij het woord verwacht is BENG niet bepaald met een klap tot stand gekomen. Na een eerder voorstel dat al in 2015 is geformuleerd is de sinds juni 2019 vastgestelde versie een stuk minder streng. Daarbij is het -eerder zo overzichtelijke- rijtje met slechts drie waarden (25-25-50) helaas een stuk ingewikkelder geworden. Maar wat is BENG eigenlijk?

Bijna Energie Neutrale Gebouwen

BENG, is de afkorting. Uitgeschreven maakt die direct al meer duidelijk: Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Het staat voor een drietal eisen voor de energieprestatie die -zo is de verwachting- in 2020 voor nieuwbouw van kracht worden. 1 Juli 2020 is namelijk het moment dat deze eisen middels een aanpassing van het Bouwbesluit 2012 actief worden. Dit betekent, dat vanaf dat moment afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouw hier energetisch aan getoetst gaan worden. En dat is dus meteen ook de beperking: voor bestaande bouw gelden de eisen niet.

Drie BENG-eisen

De aanvulling van het Bouwbesluit zal in de vorm van drie parameters eisen stellen aan de volgende energetische kenmerken van woningen en gebouwen:

  • BENG-1: het maximale jaar-energieverbruik per m2 gebruiksoppervlak [kWh/m2.jr] (ontwerpversie: <=25)
  • BENG-2: het maximale primair-fossiel jaar-energieverbruik per m2 gebruiksoppervlak [kWh/m2.jr] (ontwerpversie: <=25)
  • BENG-3: het aandeel hernieuwbare energie in het jaarverbruik [%] (ontwerpversie: >=50)

Tijdens de nu afgesloten marktconsultatieperiode hebben diverse partijen in het veld op de (on)haalbaarheid van de ontwerpeisen gewezen. De nu overeengekomen definitieve eisen komen aan deze bezwaren tegemoet. Met name de BENG-1-eis blijkt -veel- ruimer gesteld en is afhankelijk van het gebouw gemaakt. Ook is de gebouwfunctie erop van invloed.

Een belangrijk begrip bij de precieze interpretatie van BENG-1 is een uitdrukking voor de factor die de gebouwvorm weergeeft. Deze kenmerkt zich als de verhouding tussen het verliesoppervlak (Als) en het gebruiksoppervlak (Ag) van een gebouw Als/Ag. Hoewel de eis voor een specifiek gebouw nu nauwkeurig te bepalen is varieert de uitkomst straks in praktijk echter niet zo.

BENG kort samengevat

De nieuwe grenswaarden verschillen aanzienlijk van die uit 2015. De ontwerpreeks 25-25-50 voor woningbouw is te vervangen door 70-30-50 voor grondgebonden bouw of 70-50-40 voor gestapelde bouw. Op de “70” is bovendien mogelijk een correctie i.g.v. gebouwen met verhoudingsgewijs veel ‘schil’. Voor utiliteitsbouw geldt een vergelijkbare wijziging.
Het verschil t.o.v. de ontwerpeisen uit 2015 wordt vooral bepaald door de nieuw ontwikkelde bepalingsmethode de NTA 8800, de gewijzigde BENG-definities en de z.g. kostenoptimaliteitstoets. Kostenoptimaliteit is een ingewikkeld begrip. Het draait om het bepalen van een soort optimum van de kosteneffectiviteit. Een behoorlijk complex en tijdrovend karwei, maar alleen verplicht voor de 2e eis (energieprestatie-eis),

Hoe zit het met de energieprestatie bij de bestaande bouw

Naast energieprestatie-eisen voor nieuwbouw gelden er ook eisen bij verbouw en renovatie. In de bronnen bij dit artikel is een uiteenzetting in de vorm van een samenvatting van de wettelijke eisen voor verbouw uit het Bouwbesluit opgenomen. Dit laatste stelt eisen namelijk aan verbouw; vernieuwen of vervangen van isolatielagen; plaatsen dakkapellen; ingrijpende renovatie en aan verbouw met aanpassing van de installaties (bijv. verwarming, ventilatie, warmwaterbereiding, verlichting).


Afbeelding: lenteakkoord.nl

Bronnen:
Brief aan de 2e Kamer met daarin de nieuwe BENG eisen (bijlage3) als pdf
Lees artikel (GAWALO) dat de nieuwe BENG-eisen – in A4 inzichtelijk maakt

Bestaande bouw:
Samenvatting van gestelde eisen bij verbouwing en renovatie (RVO.nl)

Meer over het bepalen van de huidige energieprestatiewijze