EML is hot. Deze zogenaamde Erkende Maatregelen Lijst (door Infomil, in opdracht van de Rijksoverheid) is dit jaar een steeds bekender begrip in de energiebesparingswereld geworden. Dit laatste geldt vooral voor de grootverbruikers van energie. EML is niet direct een koosnaampje: de bedoelde lijst maakt deel uit van de verplichting die geldt bij een elektriciteitsjaarverbruik vanaf 50.000 kWh of een jaarlijks gebruik vanaf 25.000 kubieke meter aan aardgas(-equivalenten). Is dat het geval dan heeft de gebruiker de wettelijke plicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Het gaat daarbij om alle bekende energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder (de rendabele maatregelen).
Hoewel het iedere grootverbruiker vrij staat om zelf een samenhangend energiebesparingsplan inclusief planjaren van uitvoering op te -laten- stellen heeft de wetgever het hem gemakkelijk gemaakt: zij heeft per bedrijfstak een EML opgesteld die tenminste gechecked en uitgevoerd dient te worden.

De Lijst van Erkende Maatregelen van bedrijfstak “kantoren” – gevisualiseerd door RVO.nl

Klik hier om de lijst in te zien.

Informatieplicht

Sinds 1 juli 2019 is tevens een rapportageplicht van kracht. Deze verplichting houdt in, dat eerder genoemde grootverbruikers bij het eLoket van de RVO moeten rapporteren hoe het gesteld is met de energiebesparing van hun gebouwen. Tot dat moment was dit een taak van de controlerende instanties (hier: de regionale uitvoeringsdiensten). Op deze wijze krijgen zij verlichting van hun takenpakket (haaltaak is brengtaak geworden).
Bent u dus grootverbruiker en heeft u nog niet gerapporteerd dan bent u reeds in overtreding. Het is dan dus zaak om zo snel mogelijk aan uw rapportageplicht te voldoen. Let echter op: melding dient op bedrijfsnaam te gebeuren. Daarvoor heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Indien nodig moet het bedrijf dit aanvragen wat een extra doorlooptijd van enkele dagen tot weken kan opleveren.

Handhaving door uitvoeringsdienst

De uitvoeringsdiensten zullen de informatie uit de ingediende rapportages gebruiken en controleren of aan de plichten wordt voldaan. Hebben zij naar aanleiding daarvan aanvullende vragen dan treden zij nader in overleg of kan een controlebezoek volgen.
Bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben, kunnen door het bevoegd gezag gerappelleerd worden. Heeft rappeleren niet het gewenste effect dan is -indien nodig- een dwangsomopgelegging mogelijk: geconfronteerd met “dreigende boetes” zullen veel gebruikers alsnog in de richting van voldoen aan de Informatieplicht gaan bewegen, zo is de verwachting.

In Nederland zijn naar schatting 60.000 bedrijven en instellingen informatieplichtig, waarvan een groot deel nog niet heeft ingediend. Gezien de omvang van de handhavingstaak is de verwachting dat de aandacht van de uitvoeringsdiensten allereerst naar deze groep uit zal gaan. Voor veel bedrijven is er dus werk aan de winkel

______________________________________________________________________

Wel aan uw rapportageplicht voldoen?  bel of mail – laat ons het doen!
Of laat ons een Quickscan Erkende maatregelen doen


Afbeelding: visual met dank aan RVO.nl – Selina Roskam

Bronnen:
Rijksoverheid
Infomil.nl: Lijsten met erkende energiebesparingsmaatregelen
RVO.nl: Informatieplicht energiebesparing
Wattjemoetweten.nl: meer informatie over de energiebesparingsplicht