We leven 6 juli 2015: de voorgenomen ingangsdatum van aanstaande BHVBZ-wijziging (1-1-2016) is opnieuw uitgesteld. Maar uitstel betekent nog geen afstel. Reden genoeg om toch eens beter te kijken. Wat houdt deze BHVBZ-wijziging echter in:

Met de beoogd aanstaande wijziging in de “zwembadwet” , de BHVBZ komt een belangrijke taak op de schouders van de houder van de badinstelling te liggen. In uitoefening van de zorgplicht dient een RIE (RI&E: risico inventarisatie en evaluatie) te worden uitgevoerd naar de veiligheid van de instelling. De wijze van omgang met de onderkende risico’s dient in een hieruit voortkomend Beheersplan te worden vastgelegd.

Deze aanpassing lijkt een hele kluif voor de houder op te leveren maar het levert hem ook wat op. De houder mag namelijk binnen deze invulling van de zorgplicht zelf gaan bepalen op welke wijze hij aan het beheersen van de onderkende risico’s invulling gaat geven. Dit geeft hem meer vrijheid en meer mogelijkheid tot initiatief om met alternatieve beheerswijzen aan de gang te gaan.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is door Twynstra Gudde het risicomodel Bhvbz ontwikkeld. Dit Excel-model helpt de houder op een praktische wijze op weg met een actuele RI&E als resultaat.

De volgende categorieen (aandachtsgebieden) kunnen binnen het model worden onderscheiden:
1. zwemwater
2. zwemwaterinstallatie
3. binnenklimaat
4. hygiëne
5. verdrinking
6. attracties
7. veiligheid algemeen
8. veiligheid technisch
9. opslag chemicaliën
Deze categorieën kennen verschillende subcategorieën. In een toelichting wordt per (sub-)categorie middels een omschrijving een indruk gegeven van de reikwijdte zodat hier door de houder een invulling aan kan worden gegeven. Tevens wordt aangegeven op welke wijze ieder onderdeel dient te worden bewaakt.

De scan ten behoeve van de RI&E bestaat daaruit, dat de gehele zwembadaccommodatie op de genoemde punten wordt doorgelicht op aanwezige risico’s: deze worden vervolgens per subcategorie ingevoerd waarbij de onderkende risico’s in kaart worden gebracht (o.a. oorzaak en gevolg). Een toelichting op de benadering R(isico)=K(ans)xG(evolg) helpt je hier op weg. Per onderkend punt wordt K en G ingeschat en ingevoerd. Het risico wordt vervolgens berekend.

Zo ontstaat een overzicht van de risico’s en een mogelijkheid om deze per risicocategorie eruit te lichten. Door per punt een beheersmaatregel op te nemen en deze in uitvoering te nemen worden deze beheersbaar. Met het vastleggen van de uitvoeringsresultaten is controle op de effectiviteit van de maatregelen mogelijk. Op deze wijze kan op een overzichtelijke wijze een risicobeheersysteem worden opgezet en onderhouden.vraagteken_rood

Eigenlijk een heel logische werkwijze, die RI&E. Waarom zou je dan wachten tot het wet is (en er waarschijnlijk nog weinig tijd is om het in te voeren . . .) ?

Het gaat per slot toch om de veiligheid en beleving van je gasten en personeel. Meer hierover in een latere nieuwsbrief.