Energieprestatie van gebouwen – hierover is veel te doen. Is het niet de “last” van de wettelijke plicht tot het -laten- opstellen van een energielabel (EPA-U) dan gaat het wel om de mate van betrouwbaarheid van  de (door gecertificeerde bedrijven!) afgegeven Energielabels (met dat laatste gaat het sinds 2015 wel een stuk beter!)

Terminologie als rookgordijn (EPC, EPG, EPA-W, EPA-U, en EPA maatwerkadvies) leidt af van de centrale bedoeling dat met de verbetering van de energieprestatie “geld kan worden verdiend”. Waar hebben we het over bij energieprestatie? (klik hier voor meer achtergrond)

Het EPA-U – Energieprestatieadvies voor utilitaire gebouwen

verbetering van de energieprestatie met een energielabel als uithangbordEPA-U is de utilitaire tegenhanger van de EPA-W welke op de -bestaande- woningbouw van toepassing is. Met het -doen- opstellen van een Energielabel voor utilitaire gebouwen geeft u invulling aan de vigerende wetgeving. Teneinde rendement te behalen uit de benodigde investering is het echter raadzaam om het opstellen van het verplichte energielabel samen met een energiebesparingsadvies te laten uitvoeren (EPA). Dit advies geeft concrete aanknopingspunten voor mogelijke energiebesparing.

Let wel: een EPA is gebaseerd op een gestandaardiseerde  bepalingsmethode van de EPC (“EPA-vereenvoudigd”). Er wordt geen rekening gehouden met het feitelijke gebruik van het gebouw. Een EPA-U is opgezet conform de BRL9500 deel 3 en maakt gebruik van de bepalingsmethode zoals beschreven in ISSO publicatie 75.1. Energielabelafgifte is slechts rechtsgeldig wanneer het door -voor dit onderdeel- gecertificeerde instellingen gebeurt.

Het EPA-maatwerkadvies en de wet

Een energielabel geeft slechts een indicatie van de mogelijk te treffen energie besparende maatregelen. Voor meer inzicht in de werkelijke energieprestatie van het gebouw en van de bedrijfsprocessen en voor een uitwerking van de energie besparende maatregelen is er het uitgebreider EPA-maatwerkadvies. Een EPA-advies gaat in op de feitelijke gebruiksituatie van het gebouw. Het biedt daarom betrouwbaarder aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming rond mogelijk te treffen maatregelen. Een EPA-maatwerkadvies leidt niet automatisch tot een energielabel, maar met de gegevens uit het maatwerkadvies kan het energielabel wel worden bepaald.
Een EPA-U maatwerk is opgezet conform de BRL9500 deel 4 en maakt gebruik van de bepalingsmethode zoals beschreven in ISSO publicatie 75.1 en 75.2

Garantie jegens toezichthouder

Bij het naleven van de energiezorg als verplichting van het Activiteitenbesluit, garandeert een EPA-maatwerkadvies opgesteld door een gecertificeerde instelling de toezichthouder dat de informatie betrouwbaar is.

Wat staat er tegenover de te maken kosten voor een EPA-U?

Indien u besluit de weg van energiebesparing in te slaan levert dit u ook wat op. Voert u voorgestelde maatregelen (gefaseerd of eenmalig) daadwerkelijk uit, dan :

  • voldoet u aan uw wettelijke verplichting
  • wordt u beloond met lagere energiekosten (20% tot soms wel 65% *)
  • neemt het gebruikscomfort van het gebouw toe
  • neemt de verhuurbaarheid of bemiddelbaarheid van het gebouw toe
  • neemt de waarde van het gebouw toe
  • verhoogt u uw concurrentiekracht

Dit laatste punt is mede afhankelijk van de markt waarin u zich begeeft en behoeft toelichting:

  • B2B-markt: Een toenemend aantal grote marktpartijen beoordeelt uw aanbieding op uw inspanningen de CO2-uitstoot van uw bedrijfsactiviteiten te beperken. Zij gebruiken hierbij methoden als de “GRI-richtlijnen” en de “CO2-Prestatieladder”. Scoort u hierop goed dan daalt de fictieve inschrijvingsprijs van uw inschrijving waardoor uw kansen toenemen. Partijen als de Overheid en Prorail werken hier al mee en het belang neemt verder toe.
  • B2C-markt: De moderne consument blijkt in toenemende mate geïnteresseerd in uw inspanningen op duurzaamheidsgebied. En-voor zover het voor hen niet direct tot lagere prijzen leidt- het draagt bij aan een positieve beeldvorming bij uw klanten.

Al met al draagt dit bij tot een hogere positie op de ladder voor Maatschappelijk Ondernemen (MVO).

En die investering dan?

Zoals vaak gaan kosten voor de baat. Maar de overheid komt u tegemoet, soms met subsidies, soms met aantrekkelijke investeringsmaatregelen en fiscale regelingen. Aangezien de in het maatwerkadvies voorgestelde maatregelen vergezeld gaan van investeringskosten en terugverdientijden is de rentabiliteit ervan direct inzichtelijk.

__________________________________________
Besparen is zo-goed-als onvermijdelijk, dus
waarom niet met ons gebeld of gemaild?

__________________________________________

GB Techniek-Beheer is aangesloten bij de FedEC, Federatie voor Energie Adviseurs