MJOPBij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan  (ook wel meerjarenonderhoudplan – MJOP genoemd) worden gegevens van de inventarisatie (en eventueel van een recente conditiemeting) bij elkaar gebracht tot een overzicht van alle geplande cyclische en eenmalige onderhoudsactiviteiten aan de installatiedelen. Het plan strekt zich in tijd uit van de nabije t/m de verdere toekomst. De activiteiten worden soms met korte besteksomschrijvingen op jaar in een planoverzicht gezet. Aan de activiteiten worden kostenramingen toegevoegd. Doorgaans geeft een meerjarenplan een gedetailleerd inzicht in zowel de activiteiten als de kosten. Dit kan in een getalsmatig overzicht zowel als in grafieken gebeuren. Door bijvoorbeeld activiteiten vanuit een risico-inventarisatie een prioriteitscore mee te geven kan deze middels afwijkende kleuren bij de activiteiten zichtbaar worden gemaakt (zie figuur hierna).

meerjarenonderhoudsplanDe keuze voor een bepaald planjaar hangt aanvankelijk af van de verwachte cyclustijd (onderhoudswerkzaamheden) of van de levensduur (vervangingen of renovaties). Voor zover de activiteiten afhangen van gebruik (bijv. lichtbronnen) of draaiuren (machines) kan deze cyclustijd in de loop van de tijd zowel korter als langer worden.  Ook kan al-dan- niet juist uitgevoerd onderhoud van invloed zijn op samenhangende activiteiten.

Een conditiemeting is -mits deze op een onafhankelijke en reproduceerbare wijze heeft plaatsgevonden- een uitstekend instrument om de staat van onderhoud (conditie) en de risico- en prioriteitscore vast te stellen. Het is daarbij van belang dat deze met een redelijke frequentie plaatsvindt (bijv. 1 x p. 3 jaar). Wanneer het MJOP aansluitend aan een conditiemeting en rekening houdend met de uitkomsten daarvan wordt bijgesteld ontstaat een onderbouwd en zeer nauwkeurige planning (conditiegestuurd onderhoud). Dit geldt vooral voor de (direct daarop aansluitende) korte termijn. Doordat aanvankelijk geplande werkzaamheden soms later kunnen worden ingepland en noodzakelijker onderhoud eerder, leidt deze aanpak over een langere termijn tot vermindering van onderhoudskosten. Immers kunnen zo -hoge- kosten van onverwachte reparaties worden vermeden.

Mits goed opgezet en onderhouden vormt het MJOP een geducht middel tegen een onbedoelde willekeur van onderhoudsactiviteiten en onnodige kosten. Immers kunnen de noodzakelijke activiteiten nu binnen een jaarsnede in samenhang geclusterd worden tot projecten en als geheel worden aanbesteed.

Voor de opzet van de database, de conditiemeting en het MJOP wordt standaard gebruik gemaakt van GB-CORP. Dit is ontwikkeld op basis van kantoorapplicatie Excel (product van Microsoft). Als onderdeel van MS Office is het een softwareapplicatie die op bijna iedere PC in een kantooromgeving is gëinstalleerd. De resultaat van een conditiemeting of een MJOP is om die reden dan ook direct binnen Excel lees- en bewerkbaar. Gebruikers hoeven daarvoor dus geen ingewikkelde softwarecursussen te volgen. Een basisvaardigheid in Excel is genoeg om de resultaten te kunnen lezen of bewerken.

Sinds eind 2017 bestaat ook de mogelijkheid om de opzet in het progamma O-Prognose (Plandatis) te doen. Voor gebruikers met hogere eisen v.w.b. verdere inzet van de gegenereerde gegevens is dit een van de meest toegepaste applicaties, mede vanwege de veelzijdigheid van het pakket.


klik hier voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte voor een conditiemeting of MJOP