Legionellabeheer van een gebouwenportefeuille die onder de zorgplicht valt kan een hele uitdaging zijn. De wetgever stelt namelijk niet van die eenduidige eisen zoals het geval bij prioritaire installaties. Daarover is het Drinkwaterbesluit heel duidelijk. En dat is logisch: het leeuwendeel van de Legionellabesmettingen in Nederland wordt nl. in prioritaire installaties opgelopen.
Sterker nog: het RIVM heeft zich vanuit gezondheidstechnisch oogpunt voor niet- prioritaire installaties op het standpunt gesteld, dat Legionellapreventie niet nodig zou zijn. Dit betekent echter niet dat aanleg, gebruik en onderhoud van de waterinstallatie volgens de regels van het bouwbesluit (NEN1006) ook achterwege kan blijven. Hoe valt dit te interpreteren?

We weten dus dat de wetgever tenminste volgens de regels aangelegde en beheerde waterinstallaties verwacht. Hiervoor blijft legionellabeheer nodig. Het doorlichten van de objectportefeuille op het voldoen aan de regels is eenvoudig: een standaard risicoanalyse (RA) volgens ISSO 88.2 (of 88.1) brengt installatiegebreken aan het licht. Een goed opgestelde RA toetst de installatie aan de regelgeving en vertaalt vastgestelde gebreken in eenmalig te nemen installatieaanpassingen. Mits juist geformuleerd kan dit dus als basis voor een offerteaanvraag dienen.

Gebreken in kaart. En dan…

Het opstellen van RA’s is dus vaak nog wel te doen. Wanneer de noodzakelijke installatieaanpassingen op de juiste manier zijn omschreven is aanbesteding via een offertetraject eenvoudig. Daarbij is het van belang, dat de aanpassingen goed aansluiten bij de nog te implementeren frequente maatregelen. Want -ondanks de stelling van het RIVM- betekent “zorgplicht” vooral dat de eigenaar deugdelijk en veilig drinkwater aan de gebruiker ter beschikking stelt.
Deugdelijk onderhoud blijft nodig en dus komt het toch op legionellabeheer aan: op implementatie van de frequente maatregelen. Dat is vaak nog wel “een dingetje”. Zeker als het om vele objecten gaat. Organisaties weten dan niet zo goed hoe dit efficiënt op te pakken. Goede raad is dan duur. Maar het erbij laten zitten vaak ook.

Legionellabeheer-is-vaak-uitdaging

Legionellabeheer is geen uitdaging om de teugels maar bij te vieren


Automatiseren is in veel organisaties de mantra: het automatiseren van gebruiksimulerende spoelacties kan de wekelijkse inzet van mankracht inderdaad voorkomen. Ook zijn temperatuurmetingen automatisch te loggen, bijv. via een GBS. “Minder fte-inzet voor beheer en alles wat automatisch gaat=goed…” is dan de gedachte. Helaas is de praktijk soms weerbarstig.
Tel daarbij uit: de meerinvesteringen van automatisering lopen snel op. Verder brengen dit soort voorzieningen ook jaarlijkse onderhouds- en beheerskosten met zich mee: “Doet-het-nog-wel-wat-het-moet-doen?”

Legionellabeheer toch handmatig?

Een goed ontworpen en gebouwde drinkwaterinstallatie heeft zo weinig mogelijk toeters-en-bellen. Veel beheerstaken vallen dan weg: wat er niet is hoef je niet te onderhouden. Wat dan overblijft is -handmatige- frequente gebruik- en temperatuurcontrole. Valt gebruik -al dan niet tijdelijk- weg (vakanties) dan is gebruikssimulatie nodig. Er zijn apps verkrijgbaar die handmatig beheer ondersteunen door dit op tijd, op tappuntniveau en per locatiebeheerder te laten weten. De taken worden centraal via de cloud ingegeven en na uitvoering eveneens centraal afgemeld. Ook noodzakelijke temperatuurmetingen zijn zo als taak planbaar incl. herinneringen. Ook jaarlijks uit te voeren taken kunnen worden toegewezen.
Zeker bij een grote gebouwenportefeuille is het voordeel van zo’n systeem duidelijk. Lokale logboeken kunnen achterwege blijven terwijl op wijzigingen snel kan worden ingespeeld. Wanneer controlerende instanties om bewijs van registratie vragen kan het logboek desgewenst op aanvraag worden afgedrukt of als pdf-document digitaal worden verstuurd.

Legionellabeheer handmatig en tòch in de hand

Zeker voor uitgebreide portefeuilles onder zorgplicht is legionellabeheer vaak een uitdaging. Motivatie van de uitvoerende beheerders valt soms niet mee. Zolang niet alle voor- en nadelen van beide wijzen van aanpak eerlijk tegen het licht worden gehouden is de ‘sprong naar een automatisch systeem’ vaak heel verleidelijk. Toegegeven: ook een beheerapp is niet ideaal. Maar -mits goed gekozen en met zorg in het bedrijfsproces geïntegreerd is het wel degelijk een serieus te overwegen alternatief voor een geautomatiseerd systeem met al zijn beheers- en onderhoudsaspecten.

______________________________________________________________________

Advies nodig bij selectie en inrichting app?  bel of mail ons gerust!


foto: met dank aan www.paardbalkbrug.nl
bronnen:
RIVM.nl: legionellapreventie van niet-prioritaire installaties

Voorbeelden van beheerapps:
(disclaimer: niet allen met de genoemde eigenschappen):
Digitaal legionellalogboek – Xigna.nl
Legionelladossier.nl
Digitaal logboek – Ucare4