De quick-scan PV-installatie geeft inzicht in de kwaliteit en veiligheid van installaties met fotovoltaïsche zonnepanelen (PV-panelen). De inspectie gebeurt aan de hand van de daarop van toepassing zijnde normen NEN-EN-IEC 62446 en NEN 1010.

Door de hausse op dit gebied blijkt steeds weer dat installaties ondeugdelijk en met onvoldoende kennis van zaken worden geïnstalleerd (voor meer informatie zie dit artikel). Behalve direct gevaar voor electrocutie of brand kan dit tot -soms sterke- verkorting van de levensduur van de installatie leiden. In een minder ernstig geval kan uitval of productieverlies het resultaat zijn. De quick-scan PV-installaties geeft snel inzicht of bijzondere zaken aan de orde zijn die nader bekeken/gemeten dienen te worden.

Omvang quick-scan PV-installaties

Bij de quick-scan PV-installatie wordt gekeken naar de volgende aspecten:

 • visuele inspectie van de installatieschema’s en -documenten
 • visuele inspectie van de DC-zijde van het PV-systeem
 • visuele inspectie van de PV-panelen (indien veilig toegankelijk)
 • visuele inspectie van de AC-zijde, incl. de wijze van aansluiting op de verdeelinrichting
Werkwijze : (deugelijkheid PV-installaties)

De Quick-Scan PV-installatie bestaat uit de volgende fasen:

 1. Inspectie ter plaatse,
 2. Uitwerking
 3. Quick-Scanrapport met vaststellingen en aanbevelingen

Tijdens een Quick-Scan wordt uw installatie in kaart gebracht (aanleg, deugdelijkheid). Dit wordt vervolgens getoetst de normen. Voordelen zijn:

 • Snel         : er ontstaat snel inzicht of conform opdracht is geleverd
 • Kosten    : indien “conform” is de aanpak is minder arbeidsintensief
 • Toetsing : pas bij bijzonderheden of afwijking van de geldende normen hoeft aanvullend een controlemeting te worden uitgevoerd
Optioneel: quick-scan PV-installaties + metingen

De quick-scan PV-installatie is uit te breiden met een meetsessie. Daarbij wordt de werkelijke prestatie van het systeem gemeten en getoetst aan de specificaties. Gekeken wordt naar de volgende aspecten:

 • Metingen aan de zonnepaneelzijde (DC zijdig),
 • Metingen aan het PV-omvormersysteem,
 • Metingen aan de verdeelinrichting waarop wordt ingevoed,
 • Thermografische metingen van de panelen en de kabelaansluitingen.

Doorgaans leveren maatregelen aan het begin van dit rijtje in verhouding tot de investering de meeste kostenbesparing op (die zijn dus het snelste terugverdiend).

_____________________________________________________
Opleverkeuring van de PV-installatie? : bel of mail ons!
_____________________________________________________