Op deze site is informatie te vinden over GB Techniek-Beheer BV.

GB Techniek-Beheer BV betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. GB Techniek-Beheer BV geeft echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site. Noch garandeert GB Techniek-Beheer BV dat de site ononderbroken, op tijd, veilig of foutvrij is of dat softwarefouten gecorrigeerd worden.

De website maakt slechts gebruik van sessie-cookies en analytische cookies: dit is het laagste cookiegebruiksniveau. Om deze reden hoeven wij u wettelijk niet meer lastig te vallen met pop-ups over het gebruik. Lees meer over de functie en het gebruik van cookies in onze privacyverklaring

GB Techniek-Beheer BV is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van gbtechniek-beheer.nl, veroorzaakt in het geheel of gedeeltelijk door verwaarlozing buiten haar schuld om in het interpreteren, rapporteren of het afleveren van de service en enige inhoud via de service. In geen enkel geval zal GB Techniek-Beheer BV aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site, en is zij niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site, met inbegrip van subdomeinen of het met loginnaam en password afgeschermde gedeelte van de site of als zodanig ingerichte en door haar beheerde andere afgeschermde websites.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van GB Techniek-Beheer BV zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.
GB Techniek-Beheer BV geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. GB Techniek-Beheer BV kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site.

De informatie die op de site staat, mag vrij verspreid worden onder voorwaarde van bronvermelding met uitzondering van de informatie op het met loginnaam en password afgeschermde gedeelte van de site. Door op deze wijze gebruik te maken van de informatie handelt u in lijn met deze disclaimer en algemeen auteursrecht.

De gehele website is SSL beveiligd. Door versleutelde informatieuitwisseling waarborgt dit het hoogste niveau van privacy. Op het met loginnaam en password afgeschermde gedeelte van de site is informatie voor gebruikers van dit beheerde informatiegedeelte aanwezig. De webmaster van GB Techniek-Beheer bepaalt wie wordt toegelaten. Hij doet dit door toegelaten gebruikers inloggegevens ter beschikking te stellen.
GB Techniek-Beheer kan echter nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van wederrechtelijke toegangsverschaffing door derde -niet door haar aangewezen- personen, instanties e.d. Bij eerste vermoeden van zulk een feit of mogelijkheid is de toegelaten gebruiker verplicht de webmaster van GB Techniek-Beheer hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
(mail naar: webmaster@gbtechniek-beheer.nl)

 

(versie 31 oktober 2017)