Legionellabeheer BHVBZ (zwembadwater)

Legionellabeheer BHVBZ gaat over het instellen en borgen van de legionellaveiligheid van zwembadwater. Publieke zwembaden dienen in het bezit te zijn van zo’n beheersplan. Dit is geregeld in het Besluit Hygiene en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden, ook wel BHVBZ genoemd. Legionellabeheer BHVBZ dient niet te worden verward met het legionellabeheer in Leidingwaterinstallaties (dit is geregeld in de Drinkwaterwet).

Legionellabacteriën komen van nature voor in water, waar ze zich onder specifieke omstandigheden kunnen vermeerderen tot aantallen welke voor de mens schadelijk kunnen  zijn. Aangezien de mens ze via ingeademde besmette zwemwaternevel binnenkrijgt is het beheer op deze aspecten gericht.
Een legionella RI&E zwemwater inventariseert en registreert de risico’s en gevaren op het voorkomen van de gevaarlijke Legionellabacterie in zwemwater en zwembadinstallaties.
Indien ergens in de zwemwaterinstallatie relevante verneveling (ook wel aerosolvorming genoemd) voordoet dienen maatregelen te worden getrokken dat gebruikers, personeel etc. niet kunnen worden besmet met eventueel in het zwemwater voorkomende legionellabacteriën. Deze dienen in dat geval in een beheersplan te worden vastgelegd.

legionellabeheer BHVBZ - aërosolvorming en legionellabesmetting

Aërosolvorming vormt een belangrijke voorwaarde voor een legionellabesmetting met zwemwater

Bij de opzet van een legionellebeheersplan wordt gebruikt gemaakt van het Modelbeheersplan Legionellapreventie zwemwater (pdf) zoals dat in 2004 i.o.v. VROM-inspectie is opgesteld. Hieruit blijkt dat het opstellen van een beheersplan achterwege kan blijven zodra of zolang zich geen aërosolvormende punten in de zwembadinstallatie voordoen. Is dat het geval, dan kan worden volstaan met het vastleggen van deze situatie in een beperkte risicoanalyse (BRIE). In alle andere gevallen dient een uitgebreide risicoanalyse (URIE) en een beheersplan te worden opgesteld.

In praktijk blijkt dat de meeste speelse (spuitende of borrelende maar ook stromende) attracties in een zwembad tot aërosolvorming leiden. GB Techniek-Beheer adviseert haar klanten dan ook maximale veiligheid: laat in àlle gevallen een uitgebreide risicoanalyse maken. Zo zullen alle mogelijke plaatsen waar zich legionella kan ontwikkelen worden nagelopen en -indien noodzakelijk geacht- als beheerspunt worden voorgedragen. Bijkomend voordeel van zo’n analyse is, dat deze ook andere besmettingsrisicopunten in beeld brengt. Vanuit een zorgplichtgedachte is dit dus een aanbeveling.

_______________________________________________
Zorg om legionellabeheer BHVBZ is niet nodig!
bel of mail ons voor een Plan van Aanpak

_______________________________________________