Inleiding – onderscheid prioritair en niet-prioritair

Voor ALLE gebouweigenaren en gebouwbeheerders van collectieve leidingwaterinstallaties geldt een zorgplicht mbt de legionellaveiligheid. In het Drinkwaterbesluit is aangegeven dat het leidingwater geen micro-organismen mag bevatten in hoeveelheden die nadelige effecten de volksgezondheid kunnen hebben. Indien de eigenaar weet (of redelijkerwijs kan vermoeden) dat het leidingwater hier niet aan voldoet, behoort hij (herstel)maatregelen te nemen. Dit gegeven leidt tot zorgplicht.

Voor een beperkt aantal locaties (met z.g. prioritaire installaties) geldt het Drinkwaterbesluit (H4, art 35 tm 44) en de specifieke “Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater”. De wet geeft een bindende vorm aan de zorgplicht.

Voor de overblijvende eigenaren bestaat meer vrijheid bij de invulling van die zorgplicht. Voor hen geldt dat zij de plicht hebben deugdelijk leidingwater beschikbaar te stellen. Het gaat hier om ca 590.000 installaties.

Zorgplicht legionellapreventie – niet-prioritaire installaties

Een voorbeeld van aanpak voor de invulling van deze zorgplicht is te vinden in de ISSO-publicatie 55.2. Kort gezegd: deze groep eigenaren mag zelf bepalen hoe zij aantoont dat aan de zorgplicht is voldaan. ISSO 55.2 vormt hierbij een duidelijke richtlijn (en is dus geen verplichting!) Bij het verschijnen destijds (in juni 2006) gaf  toenmalig staatssecretaris Piet van Geel reeds aan de Zorgplicht in deze publicatie 55.2 voldoende uitgewerkt te beschouwen en geen verdere wettelijke bemoeienis te overwegen. Dit standpunt is door zijn opvolgers vooralsnog niet verlaten (want wie wil bij een eventuele besmetting nu het risico van een rechtszaak of veroordeling wegens nalatigheid lopen….?).

De voorgestelde aanpak volgens de ISSO 55.2 is als volgt:

A: Tappunt-risicoanalyse: doel is het vaststellen in hoeverre aërosolvorming
plaatsvindt.

B: Op basis van de uitkomst zijn er drie mogelijkheden:

  1. Geen tappunten met aërosolvorming: men is klaar. Tappuntrisicoanalyse bewaren!
  2. Beperkt aantal tappunten met aërosolvorming: risico’s op tappuntniveau aanpakken.
  3. Groot/omvangrijk aantal tappunten met aërosolvorming: een uitgebreide risico-analyse van de gehele installatie is gewenst.

C: Vastleggen van de tappunt-risicoanalyse en eventueel te
nemen/genomen maatregelen in een beheersinstructie.

Of een installatie al dan niet een prioritair karakter heeft is doorgaans bij de intake van onze legionella totaalaanpak vast te stellen. Als geen enkele voorinformatie beschikbaar is, is soms een vooronderzoek gewenst.
_________________________________________
Zorg om de Zorgplicht is niet nodig!
bel of mail ons voor een Plan van Aanpak

_________________________________________